dimarts, 10 de setembre de 2013


OBJECTIUS

Educació Infantil

-          Conèixer les diferents parts del cos.
-          Dominar el propi cos.
-          Adquirir hàbits bàsics de salut i benestar que el porti cap a una autonomia personal i col·laboració amb el grup social.
-          Assolir el grau de seguretat i emocional que correspon al seu moment maduratiu i anar formant-se una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres.
-          Tenir curiositat per l’entorn, alhora que respectar-lo.
-          Identificar característiques i propietats dels elements natural i social.
-          Gaudir de les manifestacions artístiques i culturals.
-          Elaborar una primera representació mental de l’espai.
-          Elaborar una representació mental del temps.
-          Representar simbòlicament i d’altres formes la realitat viscuda, coneguda o imaginada.
-          Comunicar-se, mitjançant els diferents llenguatges (corporal, verbal, gràfic, plàstic i matemàtic).
-          Iniciar-se en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
-          Resoldre problemes senzill, al seu nivell, de sumes i restes.
-          Conèixer i participar activament en manifestacions culturals i folklòriques tradicionals i significatives de la identitat pròpia del seu entorn.
-          Acostumar els nens a formar part d’un col·lectiu, d’un grup, en què ha de respectar unes normes bàsiques de convivència.


Cicle Inicial

-          Comprendre i expressar-se amb adequació tant al mitjà (oral o escrit), al tipus de missatge, al context i a les necessitats escolars i socials de l’edat.
-          Assolir l’habilitat lectora, a partir de diverses fonts impreses.
-          Exposar opinions d’una manera ordenada.
-          Valorar les matemàtiques com una eina molt útil per comprendre el que l’envolta i interactuar-ne.
-          Conèixer les operacions aritmètiques i entendre quan han de fer servir una o una altra.
-          Reconèixer i representar les relacions numèriques.
-          Dominar els conceptes matemàtics bàsics.
-          Resoldre problemes quotidians de suma i resta.
-          Conèixer el propi cos i les pròpies possibilitats motrius.
-          Manifestar un progrés en la cura del propi cos i el propi aspecte físic i higiènic.
-          Mostrar una actitud de respecte, conservació i ús correcte dels recursos naturals i socials.
-          Actuar de manera solidària amb els companys, acceptant les seves diferències i manifestant respecte i tolerància.
-          Responsabilitzar-se de les pròpies accions i de les pròpies feines.
-          Mantenir una actitud participativa i atenta a la classe.
-          Aprendre a escoltar amb atenció.
-          Motivar els nens perquè es  mostrin interessats per les matèries de classe.
-          Mantenir una actitud activa, però amb respecte, dintre de la classe.
-          Iniciar el coneixement del llenguatge musical.
-          Gaudir amb la pràctica del cant i de la dansa.
-          Escoltar, imitar, reconèixer, reproduir i classificar sons o sèries de sons segons les seves qualitats.
-          Propiciar la integració en el grup classe dels alumnes d’incorporació tardana que arribin.
-          Proporcionar als alumnes d’incorporació tardana que ens arribin les eines bàsiques (llenguatge, coneixement de la nostra cultura) per relacionar-se satisfactòriament amb el seu entorn.
 Cicle Mitjà

-          Llegir amb fluidesa i entonació adequades diferents tipus de textos adaptats a les seves edats.
-          Fer una lectura comprensiva.
-          Acostumar-se a fer servir el diccionari quan trobin una paraula desconeguda o de grafia dubtosa per ells.
-          Saber analitzar morfològicament oracions simples (substantius, verbs, adjectius, articles, demostratius i possessius).
-          Escriure correctament paraules i frases, tot incidint en les faltes d’ortografia.
-          Descriure paisatges, objectes i persones (al seu nivell).
-          Numerar fins a les centenes de millar.
-          Comprendre l’enunciat dels problemes.
-          Sumar, restar, multiplicar i dividir per dues xifres correctament.
-          Distingir figures geomètriques.
-          Conèixer les diferents unitats de mesura (longitud, capacitat, pes i moneda).
-          Recordar les normes ortogràfiques treballades a classe i la conjugació dels verbs, tant en castellà con en català.
-          Llegir, escriure i fer dictats rítmics o melòdics per tal de reconèixer els elements del llenguatge musical.
-          Adoptar una bona postura corporal quan ballen i quan canten i escolten música.
-          Identificar auditivament els intervals, les qualitats del so aïlladament i combinat i el valor del silenci en la música.
-          Cantar en un registre còmode i amb una intensitat moderada, de forma individual i col·lectiva, cançons tradicionals catalanes i d’altres països.

 Cicle Superior

-          Aprendre a buscar el propi temps d’estudi.
-          Familiaritzar-se amb l’ús dels esquemes, com a eines molt útils, que faciliten l’estudi.
-          Fer servir l’agenda com una eina d’organització de la pròpia feina i del temps personal.
-          Saber fer servir el tipus de text adequat per a resoldre situacions comunicatives quotidianes.
-          Saber adaptar el llenguatge oral a cada situació comunicativa.
-          Conèixer i aplicar les principal normes ortogràfiques per redactar de manera entenedora.
-          Redactar textos coherents, que segueixin una estructura.
-          Familiaritzar-se amb l’euro i aprendre a fer-lo servir.
-          Responsabilitzar-se de les pròpies accions i de les pròpies tasques.
-          Conèixer els trets bàsics de la cultura catalana, comparant-los amb altres cultures i convivint en amb respecte amb les cultures diferents.
-          Saber situar Catalunya dins el marc geogràfic europeu i mundial.
-          Propiciar la integració en el grup classe dels alumnes d’incorporació tardana que arribin.
-          Proporcionar als alumnes d’incorporació tardana que ens arribin les eines bàsiques (llenguatge, coneixement de la nostra cultura) per relacionar-se satisfactòriament amb el seu entorn.
-          Esforçar-se per aconseguir precisió rítmica, en l’afinació i assolir una boina audició interior.
-          Identificar les formes i gèneres musicals: rondó, tema amb variacions, concert per a solista, òpera, sardana…
-          Interpretar petites composicions amb el propi cos, objectes o instruments, combinant les qualitats del so.
-          Mostrar interès pel coneixement d’obres, autors i instruments.
-          Dominar conceptes matemàtics bàsics:
·         operacions amb nombres naturals i decimals;
·         resoldre problemes quotidians;
·         conèixer les principals unitats de mesura.

-          Desenvolupar el gust per la lectura i fomentar-ne el seu hàbit.