dilluns, 21 de setembre de 2015

     NORMATIVA DE PRIMÀRIA (2015- 2016)

1.     A l’hora d’entrada i sortida de l’escola no us quedeu davant la porta per tal de no dificultar el pas dels vianants.
2.     A l’entrada cadascú s’asseurà de seguida al seu lloc per tal d’agilitzar l’inici de la classe.
3.     Tothom ha de ser a l’aula a les 9 h.  i a les 15 h. Els retards sense justificació restaran nota a l’assignatura d’educació en valors.
4.     A l’entrada a l’escola no es deixarà anar als alumnes al lavabo, ni a beure aigua.
5.     Es sortirà i s’entrarà del pati tots junts i amb el màxim de silenci, i així no molestarem a la resta de companys.
6.     Per entrar a una aula on s’està fent classe i a la sala de professors, cal trucar a la porta.
7.     Quan un alumne parli o pregunti ho farà sense cridar i amb ordre, i la resta escoltarà i mostrarà respecte per la pregunta feta pel company.
8.     En les assignatures específiques, per cada 3 notes en l’agenda per no tenir els deures fets, es rebaixarà la nota 0, 5 punts.
9.     Els treballs s’han d’entregar puntualment. Els treballs endarrerits s’hauran de lliurar igualment, però el retard afectarà la nota. S’avisarà, a través de l’agenda, dues vegades com a màxim. Passat el termini assenyalat, l’assignatura quedarà suspesa en el trimestre.
10.  Sempre que sigui possible, els pares faran arribar les incidències, peticions, etc. al respectiu tutor del seu fill, a través de l’agenda o per mitjà d’un paper escrit.
11.  Les notes dels exàmens s’apuntaran a l’agenda i serà signada pels pares.
12.  Només s’atendrà als pares (com a norma general) els dies que cada professor té destinat a aquest fet, i mai abans d’entrar i/o sortir de classe.
13.  En hores diferents a les establertes per a la visita de pares, aquests seran atesos per la persona que està a càrrec d’obrir i tancar la porta, el qual comunicarà qualsevol incidència al professor o tutor.
14.  No es pot menjar res a la classe.
15.  Es valorarà el respecte entre els companys i envers el professorat. La manca de respecte afectarà a la nota de l’assignatura d’educació en valors.
16.  Si es produeixen problemes d’actitud al pati, no es sortirà.
17.  No es pot canviar de lloc a la classe.
18.  Cal portar el xandall i la samarreta de l’escola per fer Educació Física. El tema de la higiene forma part del currículum de l’àrea. Per això, dins una bossa s’haurà de portar:

·         Samarreta de recanvi
·         Tovallola
·         Sabó

19.  És obligatori l’ús d’agenda. Es tindrà en compte el seu ús correcte i polit. Es recorda que es tracta d’una agenda escolar, no únicament personal.
20.  Cal respectar el material de l’escola, ja que és de tots i tots en fem ús (llibres de la biblioteca, taules...)
21.  S’insistirà en l’ordre, la conservació i el tracte del propi material escolar (carpeta amb separadors, on cada assignatura es guarda al seu lloc, cartera amb els llibres que necessitin en cada moment, llibres folrats i sense ratllades ni dibuixos, ...).
22.  La persona encarregada d’obrir i tancar la porta prendrà les mesures oportunes amb els nens que no es comportin correctament.
23.  En cap situació es donarà medicació als alumnes sense l’autorització corresponent del metge i dels pares.
24.  Els alumnes no haurien d’assistir a l’escola malalts amb febre o amb polls, per risc de contagi.
25.  Els alumnes assistiran a l’escola amb una adequada neteja personal.
26.  No es permetrà l’ús dels mòbils als alumnes durant les hores lectives.
27.  Es demana respecte i correcció en les notes que els pares envien als professors.
28.  Tots els membres de la Comunitat Educativa tenim l’obligació de comunicar-nos amb educació i respecte.                                      AVALUACIÓ

Al tractar-se d’una avaluació contínua, a més a més de la nota dels controls, es tindrà en compte:
-          L’entrega puntual dels temes i treballs.
-          L’ortografia i l’expressió.
-          La cal·ligrafia.
-          Polidesa amb les presentacions dels temes.
-          Correcta conservació dels llibres de text i de lectura.
-          En el cas de Plàstica i Música, la presentació correcta dels treballs i del bloc.

·         Es recomana no utilitzar retoladors de punta fina per fer les activitats.
·         Cal fer un bon ús del corrector.
·         No oblideu portar la resta de material indispensable: llapis, maquineta, goma...)
·         No es pot utilitzar el bolígraf vermell per fer les activitats, només per corregir.
·         Cadascú ha de portar el seu material o afectarà la nota. En l’àrea de Plàstica és imprescindible portar tot el material per a poder fer les activitats, ja que aquestes es poden acabar a la classe i es poden recollir el mateix dia.

·         El fet de no entregar els temes corresponents al trimestre de cada assignatura serà motiu per no superar-la.